Úvod   |  Projekty   |  PolyfunkÄ?n?? objekt Suvorovova, ??ilina

PolyfunkÄ?n?? objekt Suvorovova, ??ilina

PolyfunkÄ?ný objekt Suvorovova, ??ilina

PolyfunkÄ?ný objekt Suvorovova "vyrastie" v centre ??iliny v lokalite Malá Praha. Štandardami splní nároÄ?né atribúty moderného objektu pre bývanie a obÄ?iansku vybavenos??. Objekt bude umiestnený v príjemnom prostredí zástavby malých bytových domov a novej bytovej výstavby v  blízkosti historického centra mesta, s výbornou dostupnos??ou a pohodlným parkovaním. Architektonický návrh rieši v rámci areálu vytvorenie relaxaÄ?ných zelených plôch s prihliadnutím na vybudovanie dostatoÄ?ného poÄ?tu parkovacích miest.

PolyfunkÄ?ný objekt vytvoria tri Ä?asti – priestory pre bývanie, priestory pre obÄ?iansku vybavenos?? a administratívu, ktorých urbanistické riešenie je navrhnuté tak, aby sa navzájom nerušili, s dôrazom na celkovú funkÄ?nos?? areálu a objektu.

Navrhovaný objekt je 6. – 9. podla??ný, má tvar písmena U a bytová Ä?as?? objektu je plánovaná v dvoch paralelných ramenách. Vyu??iteÄ?ná kapacita budovy je nasledovná:
- 63 bytových jednotiek (1.- 4. izb. byty, mezonetové byty)
- 52 parkovacích miest v podzemnej gará??i objektu
- 50 parkovacích miest v areáli objektu
- 1 545 m2 nebytových priestorov na prenájom

V súÄ?asnosti je projekt v prípravnej fáze a rieši sa územné rozhodnutie. Predpokladaný termín zaÄ?atia výstavby je v roku 2016.