Úvod   |  Projekty   |  PolyfunkÄ?n?? objekt Gr?¶sslingova, BA I

PolyfunkÄ?n?? objekt Gr?¶sslingova, BA I

 

PolyfunkÄ?ný objekt Grösslingová sa nachádza v centre Bratislavy v tesnej blízkosti Štúrovej ulice, ktorá je hlavnou komunikaÄ?nou tepnou Starého mesta napojenou na dopravný uzol, ktorý prostredníctvom diaÄ?niÄ?ného obchvatu D61 priamo prepája centrum hlavného mesta nielen s ktoroukoÄ?vek Ä?as??ou Bratislavy, ale i s okolitými štátmi a ostatnými regiónmi Slovenska. Výhodou objektu je dobrá dostupnos?? z viacerých komunikácií ako pre peších tak aj automobilovou dopravou a MHD.

Charakteristika objektu 
- novopostavený sedempodla??ný polyfunkÄ?ný objekt s prí??a??livými nebytovými priestormi vysokého štandardu pre obchodnú Ä?innos??, slu??by a administratívu (kolaudácia  v roku 2005)
- objekt je stavebno – technicky prepojený obchodnou pasá??ou s administratívnou budovou LUXOR na Štúrovej ulici 
- charakteristickou Ä?rtou objektu je veÄ?mi dobrá dostupnos?? z viacerých strán priamo v centre Bratislavy (Štúrova, Grösslingová a Dunajská ul.) 
- prízemie a prvé poschodie je koncipované ako priechodná obchodná pasá??, ktorá verejnosti poskytuje mo??nos?? nákupu a slu??ieb 
- tretie a?? siedme podla??ie zah?•??a administratívne priestory štandardu A 
- budova je plne klimatizovaná 
- vybudovaná štruktúrovaná kabelá?? 
- tri podzemné podla??ia poskytujú 55 gará??ových státí 
- vonkajší pláš?? budovy je chránený kamerovým systémom, 24 hod strá??nou slu??bou, vstup do gará??í je na Ä?ipové karty

Výmera objektu 
- celková výmera objektu 5 332 m2 
- kancelárske priestory 1 697 m2 
- obchodné priestory 409 m2 
- podzemné gará??e 1 974m2
- spoloÄ?né priestory 1 158 m2

V prípade záujmu o prenájom nebytových priestorov nás kontaktujte na 02 593 11719.