Úvod   |  Projekty   |  Administrat?­vna budova LUXOR, BA I

Administrat?­vna budova LUXOR, BA I

Administratívna budova LUXOR sa nachádza v centre Bratislavy na Štúrovej ulici, ktorá tvorí pomyselnú hranicu s historickou Ä?as??ou Starého mesta. Poloha budovy má výhodu priameho napojenia na dopravný uzol, ktorý prostredníctvom diaÄ?niÄ?ného obchvatu D61 priamo prepája centrum hlavného mesta nielen s ktoroukoÄ?vek Ä?as??ou Bratislavy, ale i s okolitými štátmi a ostatnými regiónmi Slovenska. Lukratívna adresa je zaujímavá pre mnohé prosperujúce spoloÄ?nosti aj vÄ?aka jednoduchému prístupu MHD a automobilovou dopravou. Starí BratislavÄ?ania vnímajú objekt  "LUXORKY" ako neodmysliteÄ?nú Ä?as?? histórie a architektúry mesta. V minulosti sídlila na prvom poschodí budovy legendárna reštaurácia, v ktorej sa schádzala smotánka mesta a umelci.   

Charakteristika objektu 
- zrekonštruovaná moderná osemposchodová polyfunkÄ?ná budova; 
- budova je stavebno – technicky prepojená obchodnou pasá??ou LUXOR s polyfunkÄ?ným objektom POG,    kde je v podzemnej gará??i k dispozícii 55 parkovacích miest; 
- nebytové priestory vysokého štandardu pre obchodnú Ä?innos??, slu??by a administratívu; 
- obchodné priestory vysokého štandardu na prízemí budovy s výkladmi orientovanými do jednej z najrušnejších ulíc v centre Bratislavy; 
- administratívne priestory štandardu A; 
- klubové priestory; 
- recepcia, 24 hod. strá??na slu??ba, kamerový systém; 
- štruktúrovaná sie?? pre dátovú a telefónnu komunikáciu; 
- vybavenie sociálnych priestorov a kuchyniek; 
- klimatizované priestory; 
- otvárateÄ?né okná.

Výmera objektu 
- celková výmera objektu 5 152 m2 
- kancelárske priestory 3 395 m2
- obchodné priestory 551 m2 
- klubové priestory 1 022 m2 
- spoloÄ?né priestory 184 m2

V prípade záumu o prenájom kancelárskych alebo obchodných priestorov kontaktujte tel. Ä?ísla: 02/59 311 423; 02/59 311 719.