├Üvod   |  Pas???? LUXOR   |  Svet zdravia

Svet zdravia

Máte málo energie? Bojujete s nadváhou alebo zakysleným organizmom? Alebo máte iba chu?? vedie??, ─?o je pre Vaše telo naozaj dobré? Odpovede na tieto otázky nájdete v PASÁ??I Luxor na poschodí. Majú ich pre Vás pripravené vo Svete zdravia, inštitúte, kde vychádzajú z tzv. nutri─?nej typológie, v─?aka ktorej je mo??né u ka??dého ─?loveka identifikova?? jeho unikátny typ metabolizmu (rýchlos?? a spôsob spa─?ovania). Na základe tejto identifikácie získate informácie o stave Vášho celkového zdravia, informáciu o tom, aká by mala by?? Vaša ideálna hmotnos??, pri ktorej sa nebudete cíti?? bez energie alebo chuti do ??ivota a tie?? ako tento stav v─?aka ideálne nastavenému diétnemu plánu udr??a?? dlhodobo bez „jojo efektu“ a dodr??iavania „zaru─?ených“ alebo drastických diét. Špecialisti zo Sveta zdravia Vás postupne prevedú všetkými fázami o─?isty organizmu a nau─?ia Vás ako potenciál vlastného tela zdravo naštartova?? a udr??iava?? ho. Po─?as programu vedeného odborníkmi absolvuje ka??dý klient vstupnú komplexnú diagnostiku postavenú na diagnostickom interview, biochemickom vyšetrení krvi a ur─?ení (pod─?a úrovne individuálneho spa─?ovania), ktoré potraviny sú pre neho ne/vhodné z h─?adiska za??ívania, ktoré podporujú úbytok váhy alebo také, ktoré naopak hmotnos?? klienta zvyšujú. Treba ma?? na zreteli, ??e konkrétna potravina sa nemusí správa?? v tele ka??dého ─?loveka identicky. Pod doh─?adom odborníkov má klient mo??nos?? absolvova?? nielen všeobecnú o─?istu organizmu, spozna??, ─?o mu škodí a naopak, ─?o mu pomáha, ale aj odkyslenie organizmu, ako aj revitalizáciu ─?revnej peristaltiky /vy─?istenie ─?revného systému zanášanému „v─?aka“ opakujúcim sa zápcham alebo hna─?kám/. Závere─?nou fázou celého procesu je nastavenie stravovacích návykov tak, aby Váš organizmus svojpomocne dokázal vytvára?? ??iaducu mikroflóru. Ak sa rozhodnete dopria?? svojmu organizmu návštevu vo Svete zdravia v PASÁ??I Luxor, pripravte sa na to, ??e náš odborný personál nevyu??íva iba poznatky a metódy konzervatívnej a celostnej medicíny, ale aj tradi─?nú ─?ínsku a alternatívnu/prírodnú medicínu. Našou snahou je, aby ??iaden klient neodišiel z nášho inštitútu bez toho, aby nevedel ako svoje zdravie podporova?? a udr??iava?? ho v ─?o najlepšej kondícii. V PASÁ??I Luxor Vám v─?aka Svetu zdravia pomô??eme nielen nájs?? cestu ku zdraviu, ale v─?aka nemu aj mo??nos?? vychutnáva?? si ??ivot bez chronických negatívnych príznakov alebo bez zdanlivej prí─?iny opakujúcich sa zdravotných komplikácií alebo problémov. Kontakt: www.svet-zdravia.sk.