├Üvod   |  Pas???? LUXOR   |  Greta Collection

Greta Collection

Budova Luxorky je od rekonštrukcie „domovom“ butiku Greta Collection. Bratislav─?anky, ktoré chcú za ka??dých okolností dobre vyzera??, vedia, ??e prvá predaj??a tejto zna─?ky bola otvorená v roku 1996 v Pezinku. V tom ─?ase neexistovali obchodné centrá, tak??e dámy, ktoré chceli ma?? v šatníku kvalitný zna─?kový kúsok a zárove?? chceli „v dave vyniknú??“, podnikali do Pezinka nákupné výlety. Tieto výjazdy sa tým, ktoré butik navštívili, vyplatili. Butik u?? v tom ─?ase fungoval na stratégii „menej je viac“, tak??e sa nemohlo sta??, ??e by sa v meste stretli dve rovnako oble─?ené dámy. Tohto dobrého zvyku sa butik dr??í aj v Luxorke, tak??e ak sa Vám vo výklade pá─?ia konkrétne šaty, treba rýchlo kona??. V tomto prípade naozaj toti?? neplatí, ??e máte ─?as na rozmyslenie a nechcete predsa stretnú?? nejakú /neprávom samozrejme:)/ š??astnú ??enu „v šatách, o ktorých viete, ??e mali by?? Vaše!“...V ─?asoch, kedy sa rozhodnete by?? šetrná, odporú─?ame vyhýba?? sa chodeniu popri Luxorke /zo strany Štúrovej ulice/, aby ste nemuseli šetriace obdobie neplánovane po nakuknutí do výkladu Greta Collection preruši??. Niektoré nezdr??anlivé dámy sa po nákupoch doma zhá??ajú po mape mesta, aby sa Štúrovej ulici nabudúce naozaj vyhli. Odkaz od tých, ktoré sa tie?? „Grete“ vyhýbajú: Z vlastnej skúsenosti vieme, ??e ís?? po druhej strane (popri Generálnej prokuratúre) nesta─?í! Aj krátky zblúdilý poh─?ad venovaný Luxorke (konkrétne výkladu Greta Collection) zmení Váš smer:). Kontakt: 02 5292 2666, www.greta.sk.