Úvod   |  Pas???? LUXOR   |  Business real

Business real

PASÁ??I Luxor má svoje sídlo aj realitná agentúra Business real s.r.o., ktorá poskytuje nielen štandardné slu??by realitnej kancelárie ako napr.:sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteÄ?ností, vypracovanie zmluvných dokumentov rôzneho charakteru súvisiaceho s realitami, vypracovanie znaleckých a statických posudkov, da??ové poradenstvo súvisiace s prevodom nehnuteÄ?nosti, ale aj pre klientov za??a??ujúce iné úkony súvisiace s prevodom nehnuteÄ?ností. V prípade záujmu sprostredkuje kancelária pre klienta tzv. notársku úschovu  a vinkuláciu pe??a??ných prostriedkov a tie??  zabezpeÄ?í komplexný servis pri vybavovaní hypotekárneho alebo spotrebného úveru, na Ä?o be??ne Ä?lovek potrebuje veÄ?a Ä?asu alebo finanÄ?ného poradcu. Pýtate sa, v Ä?om sa líši „realitka“ z našej pasá??e od mno??stva ostatných? Nielen deklarovaním profesionálneho prístupu, ale aj jeho realizáciou a tie?? napríklad ochotou monitorova?? pre klienta hypotekárne podmienky v rámci všetkých bánk, ktoré hypotekárne produkty na Slovensku ponúkajú /vrátane podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania/. Rovnako sú naši pracovníci ochotní pre konkrétneho klienta vyjednáva?? individuálne hypotekárne podmienky v pe??a??ných ústavoch. Okrem toho Vám radi poradíme ako postupova?? pri fotení predávanej nehnuteÄ?nosti, alebo Vám ju prídeme nafoti?? s profesionálom my, ti?? Vám pomô??eme nastavi?? cenovú stratégiu pri predaji nehnuteÄ?nosti, Ä?o si treba (ak ste kupujúci) pri obhliadkach nehnuteÄ?ností všíma??, na Ä?o je potrebné sa pri obhliadkach pýta?? a kedy a ako je príle??itos?? po??iada?? o zÄ?avu z ceny. Ak uva??ujete nad kúpou alebo predajom nehnuteÄ?nosti, nemáte Ä?as a oÄ?akávate erudovaný a profesionálny prístup, tak ste ideálnym zákazníkom pre Business real s.r.o. Ak máte ambície dobre kúpi?? alebo preda?? akúkoÄ?vek nehnuteÄ?nos??, sme Vám k dispozícii na poschodí v PASÁ??I Luxor. Kontakt: 02 5441 4919, www.businessreal.sk .